โทรศัพท์บริการแห่งชาติ:
+86-13686683243

KYD
KYD GROUP CO.,LTD

culture
วัฒนธรรมองค์กร

ปรัชญาธุรกิจ

ชื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การจัดการคือรากฐาน คุณภาพคือรากฐาน และเทคโนโลยีเป็นอันดับแรก

ค่านิยมหลัก

ความรับผิดชอบ, คล่องแคล่ว, กล้าได้กล้าเสีย, นวัตกรรม, ให้เกียรติ, ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

วิสัยทัศน์องค์กร

สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับพนักงาน

ภารกิจของเรา

ส่งเสริมห่วงโซ่อุตสาหกรรมหน้ากากและนำอุตสาหกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา